Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN

KARTY PODARUNKOWEJ NA RĘCZNIE SZYTY WORKO-PLECAK

I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie KARTY PODARUNKOWEJ NA RĘCZNIE SZYTY WORKO-PLECAK, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. Wydawca – Aleksandra Marek-Hipner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOPORTE – Aleksandra Marek-Hipner wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej:
 2. adres miejsca wykonywania działalności ul. Rynek 12/20, 56-120 Brzeg Dolny,
 3. NIP: 8971748449,
 4. REGON: 380715948,
 5. adres do doręczeń: ul. Rynek 12/20, 56-120 Brzeg Dolny;
 6. adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@soporte.pl,
 7. tel. +48 606 75 46 40
 8. Karta Podarunkowa – bon towarowy na jednoznacznie określony towar: „worko-plecak”, wydawany w formie wydrukowanej karty lub elektronicznego pliku (PDF), wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Wydawcy działającym pod adresem www.soporte.pl. W wyniku realizacji Karty Podarunkowej Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
 9. Numer Karty Podarunkowej – indywidualnie nadany numer znajdujący się w lewym dolnym rogu Karty Podarunkowej, służący do identyfikacji ww. karty,
 10. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
 11. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
 12. Regulamin Sklepu Wydawcy – regulamin sklepu internetowego www.sklep.SOPORTE.pl dostępny w siedzibie Wydawcy i na stronie: https://sklep.soporte.pl/regulamin-sklepu/.
 13. Sklep internetowy Wydawcy – Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.sklep.soporte.pl oraz jej podstronach, prowadzony przez Aleksandrę Marek-Hipner prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SOPORTE – Aleksandra Marek-Hipner wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej:
 14. adres miejsca wykonywania działalności ul. Rynek 12/20, 56-120 Brzeg Dolny,
 15. NIP: 8971748449,
 16. REGON: 380715948,
 17. adres do doręczeń: ul. Rynek 12/20, 56-120 Brzeg Dolny;
 18. adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@soporte.pl,
 19. tel. +48 606 75 46 40

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej

2. Regulamin dostępny jest :

a. w siedzibie Wydawcy;

b. na stronie: https://sklep.soporte.pl/regulamin-karty-podarunkowej/.

II. Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3

1. Karta Podarunkowa wydawana jest w formie elektronicznej lub papierowej na podstawie złożenia zamówienia w sklepie internetowym Wydawcy.

2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym Wydawcy oraz uiszczenie stosownej opłaty na konto Wydawcy w ramach form płatności dostępnych w Regulaminie Sklepu Wydawcy dostępnym na stronie: https://sklep.soporte.pl/regulamin-sklepu/.

3. Wydanie Karty Podarunkowej następuje poprzez wysłanie elektronicznego pliku PDF na adres mailowy Klienta, z którego dokonał zamówienia lub w formie papierowej na adres do wysyłki wskazany przez Klienta.

4. Koszty wysyłki Karty Podarunkowej w formie papierowej ponosi Klient. Możliwe formy wysyłki określone są w Regulaminie Sklepu Wydawcy dostępnym na stronie: https://sklep.soporte.pl/regulamin-sklepu/.

§ 4

1. Karta Podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy od dnia jej wydania.

3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

1. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towar – „worko-plecak” oferowany w sklepie internetowym Wydawcy.

3. Realizacja Karty Podarunkowej może odbywać się poprzez jedną z dwóch dostępnych form:

a) Skontaktowanie się z Wydawcą poprzez napisanie wiadomość na adres e-mail: biuro@soporte.pl wraz ze wskazaniem numeru Karty Podarunkowej oraz jej kodu.

b) W Sklepie internetowym Wydawcy Użytkownik wybierając towar: „worko-plecak”” dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu przed złożeniem zamówienia.

5. Użytkownik może posłużyć się kartą jednorazowo. Po wydaniu towaru Karta Podarunkowa jest nieaktywna.

6. W ramach Karty Podarunkowej Użytkownik otrzymuje towar „worko-plecak”, a koszty wysyłki towaru ponosi Wydawca.

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;

b. upływu ważności Karty Podarunkowej.

2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

§ 7

1. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.

IV. Zwrot towarów

§ 8

1. Towary nabyte w sklepie internetowym Soporte z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, ważność tej Karty Podarunkowej zostaje wznowiona do wykorzystania w ciągu kolejnych 6 miesięcy od daty wznowienia.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania i realizacji Karty Podarunkowej mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 pkt. 1., z dopiskiem „Karta Podarunkowa – reklamacja” lub e-mailem na adres: biuro@soporte.pl .

2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Wydawcy oraz na stronie: https://sklep.soporte.pl/regulamin-karty-podarunkowej/.

Koszyk (0)

Koszyk